Národní institut pro další vzdělávání

Informační servis

Pravidla soutěže

Přehled pravidel soutěže Brána k druhým:

        

      (1) Soutěž je určena dětským kolektivům a týmům mladých lidí do 26 let. Soutěží se zvlášť v kategorii do 18 let a nad 18 let (rozhoduje věkový průměr účastníků bez vedoucího).

      (2) Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina, která v době od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného, tedy užitečného a dobrého pro ostatní (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).

      (3) Do soutěže se může přihlásit skupina sama prostřednictvím svého zástupce nebo ji může přihlásit kdokoliv jiný, kdo o její činnosti ví (učitel, starosta, ten, komu byla poskytnuta pomoc atd.).

       (4) Aktivita bude vyhodnocena na základě doložení, které může obsahovat fotodokumentaci, články z tisku i z webů, záznamy z kronik, svědectví toho, komu byla poskytnuta pomoc nebo toho, kdo o aktivitě dobře ví, video nebo audio záznam atd.

       (5) Uzávěrka soutěže je 30. září 2017.

       (6) Vyhodnocení provede odbor pro mládež MŠMT prostřednictvím hodnotící komise.

       (7) Hodnotící komise vybere pět týmů, jejichž aktivitu posoudila jako zvlášť přínosnou, a to jak pro samotné soutěžící, tak i pro ty, jimž pomáhali.

       (8) S výsledky budou soutěžící seznámeni do 31. října 2017.

       (9) Vyhlášení vítězných týmů soutěže proběhne za účasti jejich zástupců na slavnostním setkání v listopadu či prosinci 2017 v Praze (přesný termín bude včas vítězným týmům sdělen).

      (10) Účastníci soutěže souhlasí s publikováním zaslaných materiálů organizátorem soutěže dle jeho uvážení.