Komunitní centrum PrádelnaProcházíme-li Holečkovou ulicí na pražském Smíchově, zhruba na polovině cesty mezi novorománským kostelem Zvěstování Panny Marie, běžněji nazývaném kostel sv. Gabriela, a rokokovou usedlostí Klamovka se v sousedství mateřské školky nachází jednopatrová budova, která sloužila dlouhou dobu jako prádelna.

V roce 2004 došlo v rámci optimalizace sítě škol na MČ Praha 5 k připojení MŠ Holečkova, v jejímž areálu se bývalá prádelna nachází, k ZŠ v Grafické ulici. Tím se tento objekt dostal do správy ZŠ Grafická, jež je vyhlášená nejen svojí neuvěřitelně bohatou činností, rozsahem aktivit, ale především velkou kreativitou, schopnostmi a nadšením svého vedení - jmenovitě Mgr. Ivany Rosové - při vytváření a realizování nových nápadů a podnětů. To se projevilo i v tomto případě, kdy záhy vznikla idea vytvoření centra volnočasových aktivit právě v prostorách prádelny. Vedení školy si nechalo zpracovat studii, posléze se ředitelce školy podařilo obhájit svůj projekt na zastupitelstvu MČ Praha 5 a v roce 2007 bylo slavnostně otevřeno komunitní centrum Prádelna ( www.zsgraficka.cz/komunitni_centrum ).

Budova nezměnila jen svoji fasádu, nýbrž největší proměna se odehrála uvnitř. Vznikly zde tři rozdílně zaměřené a nadstandardně vybavené prostory, doplněné příslušenstvím, technickým zázemím a kanceláří.
V přízemí se nachází Klubovna/Galerie, která kromě variabilního vybavení v podobě stolů a židlí disponuje i kuchyňkou a v neposlední řadě profesionálním závěsným systémem pro instalaci výstav. Zde se v současnosti odehrávají pravidelné výstavy a jejich vernisáže, výtvarné dílny, společenská setkání či školení, worshopy i kulinářské večery apod.

Dále se v přízemí nalézá Taneční sál se zrcadly, který bývá plně vytížen nejen tanečníky nejrůznějších stylů, od společenských tanců po breakdance, ale i zájemci o jógu, balet nebo malými gymnasty. Největší prostor zabírá Divadelní sál v prvním patře, který představuje de facto malou divadelní scénu s pódiem, pohodlnými čalouněnými křesílky v hledišti a kvalitním technickým vybavením - osvětlením počínaje, přes široké možnosti ozvučení, klavír až po dataprojektor a plátno umožňující prezentaci multimediálních projektů. Zde můžeme absolvovat divadelní či taneční představení, poslechnout si koncert začínajích i známých interpretů, zaposlouchat se do vyprávění cestovatelů a fotografů, vzdělat se v rámci přednášek a workshopů, shlédnout zajímavý film z nabídky filmového klubu atd. Mimo jiné se zde také scházejí členové Klubu seniorů na Smíchově při svých slavnostních setkáních nebo oblíbených adventních koncertech, brazilští i afričtí bubeníci při oblíbených workshopech nebo pěvecké sbory Pražští andělé a Schlusschor.

Prvotním záměrem při samotném vzniku KC bylo vytvořit především centrum volnočasových aktivit pro děti a mládež ze ZŠ Grafická a umožnit tak dětem pocházejícím většinou ze sociálně a společensky vyloučeného prostředí smysluplné trávení volného času, rozvíjení svých zájmů a dovedností v rozličných kroužcích či zájmových skupinách. To se dařilo od samého počátku - v KC Prádelna nachází svoje zázemí oba taneční soubory ze ZŠ Grafická – taneční soubor Cigáni jdou do nebe zaměřený na romské a španělské tance i soubor Amare Čhave, jehož hlavní doménou je taneční styl inspirovaný indickým bollywoodem. Stejně tak zde pravidelně zkouší a občas pro veřejnost vystupuje hudební skupina Zakamňom, později se přidává i další “školní” kapela Pheras a mnohé další jednorázové neformální hudební, taneční i divadelní projekty mladých “tvůrců” ze ZŠ Grafická a jejich přátel.

Zároveň sloužilo komunitní centrum jako místo výuky uměleckých předmětů pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy, což je další specialita ZŠ Grafická. Dopolední vyučování předmětů jako hudební výchova, hra na hudební nástroj, dramatická výchova, tanec apod. se přesunulo právě sem, neboť těžko hledat vhodnější a celkovým zaměřením případnější prostor. Inspirativní a tvůrčí atmosféru dokazuje např. fakt, že zde v rámci audio/video dílen vznikl i letošní vítězný snímek filmové soutěže Antifetfest, který vytvořili právě žáci ZŠ Grafická.

Záhy však se rozsah činnosti velmi rozšířil, komunitní centrum začalo nabízet program a aktivity pro nejširší veřejnost nejen z Prahy 5 a stalo se tak jakýmsi centrem regionu s bohatou nabídkou pro všechny obyvatele z blízkého i vzdálenějšího okolí. Postupně se podařilo vybudovat funkční a v pravém slova smyslu komunitní, vzdělávací, ale zároveň kulturní, společenské a umělecké centrum reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových skupin a vůbec do celého socio - demografického rozložení. Inspirace pochází mimo jiné ze zahraničí, kde podobná centra, zaměřená na komunitně kulturní činnost, fungují mnoho let, ale zároveň je přihlíženo k reálným podmínkám a specifikám konkrétní lokality - Smíchova. Významným motivem v činnosti je právě komunitní přesah kultury a umění, tedy animační procesy, při nichž vzniká interakce mezi místními obyvateli, žáky ZŠ Grafická a kulturním centrem, které cíleně s komunitou pracuje. Veškeré aktivity komunitního centra slouží v důsledku především k propojení a podpoře místní komunity, která je tímto způsobem vyzvána k participaci s cílem kultivovat, obohatit, inspirovat, motivovat. Konkrétnímu jedinci pak mají pomoci rozšiřovat obzory, kultivovat vkus, inspirovat k dalšímu poznání a tvořivosti a v konečném důsledku vést k rozvoji osobnosti a dále k zodpovědnosti za jednání sebe sama vůči společnosti.

V současnosti probíhají tyto aktivity spojené s volným časem dětí a mládeže i dospělých - taneční a hudební kroužky, výtvarné dílny a workshopy, audio/video dílny, výstavy v Galerii Prádelna, umělecké workshopy, fotografické semináře, vzdělávací a cestopisné přednášky, stejně jako komorní koncerty, literární večery či slavnostní setkání Klubu seniorů na Smíchově, filmové projekce, pěvecké soubory, hudební skupiny atd. Nechybí ani sportovní aktivity jako stolní tenis, stolní fotbal, gymnastika pro děti, in-line bruslení apod. Důležitou součástí činnosti komunitního centra je i úzká spolupráce s neziskovými organizacemi jako Člověk v tísni o.p.s., Proxima sociale o. s., ČsoL, ČSBS, ... Zde všude se potkávají a navzájem poznávají lidé z nejširšího společenského, sociálního i věkového spektra, kteří by k sobě jinak nenašli cestu, čímž dochází k naplnění významu slova komunitní v pravém smyslu.

Jelikož se KC Prádelna nachází v lokalitě s početnou skupinou obyvatel ze sociálně znevýhodněného prostředí, je tato činnost přínosná i z hlediska prevence patologických společenských jevů i kriminality a úspěšné integrace dětí z této sociální skupiny. Zapojení se do výše uvedených volnočasových aktivit příznivě podporuje cestu k dosažení sociální(stát se ochotným a schopným k takovému kontaktu se společností, při němž se budují vztahy/společenství a odbourávají se sociální bariéry), kulturní (ochota a schopnost uvažovat nad vlastním vnímáním a aktivně kriticky se zabývat těmi oblastmi života, které nejsou zaměřeny na bezprostřední účel/výsledek), kreativní (ochota a schopnost přinést do osobního i společenského života nové prvky) a komunikativní (schopnost sdělovat a chápat, navazovat vztahy a společensky se chovat) kompetence, což je de facto všeobecný cíl pedagogiky volného času v praxi.

Mezi nejvýznamnější aktivity komunitního centra patří výstavní činnost v Galerii Prádelna, jež představovala jeden z prvních počinů směřovaných k nejširší veřejnosti, který se setkal s velmi pozitivním ohlasem. Nyní již Galerie plně plní své poslání, kterým je především vytvářet umělecky inspirativní prostředí při dalších činnostech, které se zde odehrávají, jako jsou např. kroužky či výtvarné dílny a zajímavé zázemí pro tematicky zaměřené besedy a setkávání (Klub pro rodiče s dětmi, Klub seniorů na Smíchově nebo akce společnosti Člověk v tísni apod.). Vernisáže jednotlivých výstav se tak stávají samostatnými událostmi, které dostávají činnost KC do širšího povědomí, v rámci komponovaných programů zde vystupují také dětské soubory ze ZŠ Grafická, a na něž si již nacházejí cestu pravidelní návštěvníci z řad široké veřejnosti nejen Prahy 5. S tím také souvisí samotná koncepce výstavní činnosti zaměřená jednak na objevování původní tvorby méně známých autorů, či talentovaných dětí, dále na poznávací fotografické výstavy přispívající k multikulturnímu prostředí a výstavy již známých autorů, kteří nejenom inspirují dění v komunitním centru, ale sami se rovněž aktivně podílejí na pořádání podnětných workshopů.

Snahou všech jedinců soustředěných kolem komunitního centra Prádelna je pokračovat v úspěšně nastaveném směru, ale zároveň se dále vyvíjet a reflektovat to podstatné z celého společenského a uměleckého dění. Zároveň se do “života” komunitního centra zapojuje stále více jednotlivců, kterým je dáván prostor pro realizaci vlastních nápadů a projektů, čili by programová nabídka měla být stále bohatší a pestřejší. Nicméně základním mottem veškerého dění v komunitním centru zůstává prolínání a vzájemné poznávání se na první pohled věkově i společensky zcela odlišných jedinců, učení se toleranci a respektu k odlišnostem, odbourávání předsudků a tím i vzájemné obohacování sebe sama a následně celé společnosti. Budete-li mít někdy cestu kolem, určitě se alespoň na chvilku zastavte, jistě zde naleznete i pro Vás něco zajímavého či inspirujícího. A v této fotogalerii si můžete prohlédnout celo fotografickou dokumentaci, kterou máme v tuto chvíli k disozici najednou: http://www.nidm.cz/inspiromat/inspiromat-10-2011/predstavujeme-vam/fotografie-z-komunitniho-centra-pradelna