Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Cesty k uznávání

Koncem března (27. 3. 2013) se v Praze konala úvodní konference projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Jejím hlavním tématem byla diskuze o uznávání neformálního vzdělávání. S garantkou klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2 Mgr. Danielou Havlíčkovou hovořil o této problematice také redaktor Literárních novin Aleš Bluma. Rozhovor byl publikován v Literárních novinách v den konání Konference k uznávání neformálního vzdělávání.

 

Mgr. Daniela HavlíčkováMgr. Daniela Havlíčková

 

Neformální vzdělávání rozvíjí řadu kompetencí, které zaměstnavatelé u svých zaměstnanců potřebují. Ti, kdož prošli nebo procházejí neformálním vzděláváním, by se měli na trhu práce lépe uplatnit. Jak toho dosáhnout se rozhodla řešit Konference k uznávání neformálního vzdělávání. O neformálním vzdělávání a o kompetencích jsme hovořili s Danielou Havlíčkovou z Národního institutu dětí a mládeže, odbornou garantkou klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání  projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost.

Proč jste se rozhodli uspořádat konferenci o neformálním vzdělávání? Neformální vzdělávání má přece v českých zemích více než dvousetletou tradici, každá sokolská jednota měla svého vzdělavatele, stejně jako Junák.

Konference k uznávání neformálního vzdělávání 2013 je součástí projektu K2- kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Chtěli bychom, aby neformální vzdělávání bylo zaměřeno na získávání vědomostí, dovedností a kompetencí, které by zlepšily každému, kdo toto vzdělání získá a díky tomu, že bude široce uznáváno, společenské a pracovní uplatnění.

Jaký je rozdíl mezi neformálním a zájmovým vzděláváním?

Neformální vzdělávání je všechno to, co se děje mimo školní lavice. Většinou je prováděno neziskovými organizacemi a naší cílovou skupinou jsou pracovníci těchto organizací, kteří pracují s dětmi a mládeží. Zájmové vzdělávání je podmnožinou neformálního vzdělávání, většinou je zajišťováno příspěvkovými organizacemi měst a obcí, jako jsou domy dětí a mládeže nebo střediska volného času či ve školních zařízeních, jako jsou školní družiny nebo školní kluby.

Jaká je hlavní charakteristika neformálního vzdělávání?

Neformální vzdělávání nabízí zájemcům záměrný rozvoj životních zkušeností, dovedností a postojů, založený na uceleném systému hodnot. Je přístupné každému. Jednou z charakteristik je i dobrovolnost. Další pak vytyčení si cíle. Vzdělavatel v organizacích neformálního vzdělávání není tím prioritním, na kterém je postaven vzdělávací proces tak jako ve škole, je spíše „usnadňovatelem“ procesu učení: je to spíše průvodce neformálním učením a vzděláváním. Určuje si vzdělávací cíle a rozvíjí kompetence.

Co je nejdůležitější u neformálního vzdělávání?

U neformálního vzdělávání kromě organizačních a sociálních záležitostí jde především o osobnostní rozvoj, rozvoj rysů osobnosti, morálních hodnot a postojů. Zaměřuje se také na rozvoj dovedností a „měkkých“ kompetencí.

Co jsou to měkké kompetence?

Měli bychom si především říci, co to kompetence vůbec jsou. Představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující pracovní uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce. Vyjadřují předpoklady k výkonu určitého souboru činností. Terminologie není ještě plně sjednocena, poněvadž pod pojem kompetence se mohou schovat schopnosti, zkušenosti, dovednosti, znalosti. Kompetence můžeme rozdělit na:

Měkké kompetence (soft skills), které jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Mají průřezový charakter a jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí, efektivní komunikace, plánování a organizování práce, objevování a orientace v informacích aj.). Měkké kompetence se rozvíjejí po celý život, je třeba si uvědomit jejich procesuálnost a nehotovost.

Odborné kompetence (hard skills, tvrdé kompetence), které jsou souborem odborných požadavků (znalostí a dovedností) potřebných pro požadovaný výkon práce. Odborné kompetence mohou být obecné, to znamená, že jsou přenositelné, průřezové (angličtina, využívání PC při práci, řidičský průkaz B, základní právní a ekonomické povědomí aj.) a specifické, to znamená určené pouze pro určitou pracovní aktivitu.

Měkké kompetence napomáhají pochopit sebe i ostatní, usnadňovat a zkvalitňovat spolupráci s ostatními, plnit pracovní úkoly a řešit problémy, zvládat složité situace, orientovat se ve světě informací a dále se vzdělávat a rozvíjet. Proto metodicky pracujeme s neziskovými organizacemi a snažíme se je posunout k tomu, aby uměly vystavět vzdělávací programy tak, aby rozvíjely především dovednosti právě na pozadí měkkých kompetencí.

V čem může napomoci projekt K2 při získávání měkkých kompetencí?

Existuje celá řada velkých neziskových organizací dětí a mládeže, které uplatňují vzdělávání na pozadí měkkých kompetencí. Známe Junáka, Pionýra, Ligu lesní moudrosti, YMCU. V současné době ovšem existuje i mnoho neziskových organizací dětí a mládeže, které mají otevřený systém vzdělávání, to znamená, že jsou otevřeny nejen svým členům, ale i neorganizovaným dětem a mládež, a právě těmto organizacím může projekt K2 pomoci. Můžeme je naučit používat metody, jako jsou energismy na podporu získání energie při práci v týmu, tak zvané prolamování ledů, kdy se prolamují ledy mezi členy, hledání cest a hledání závěrů až po inovativní metody nebo specifické metody práce, jako je například e-learning. Samozřejmě se dnes zavádějí podobné prvky i do formálního vzdělávání, ale ve školách, vzhledem k hodinovému omezení, není čas tolik rozvíjet právě ty měkké kompetence. V aktivitách třeba klubového typu, zaměřených ať už na rukodělnou práci nebo na kulturní či na vzdělávací činnost, je možné, aby se nenásilně rozvíjela jedna nebo dvě měkké kompetence. Vyžaduje to ovšem téměř individuální práci s těmi účastníky vzdělávání. To je ale právě výhoda neformálního vzdělávání. Tam nebývají velké skupiny, je možné se soustředit na potřeby jedince.

Jaký je hlavní cíl Konference k uznávání neformálního vzdělávání?

Chtěli bychom navázat na koncept celoživotního učení, podpořit rozšiřování možností dosažitelného vzdělání uznáváním neformálního vzdělávání (tedy vzdělávacích programů a aktivit mimo školu nebo aktivit přímo v oborech praxe), podpořit propojování jednotlivých druhů vzdělávání a prostřednictvím zvyšování kvality neformálního vzdělávání vytvořit podmínky pro uznávání jeho výsledků.

Za rozhovor děkuje Aleš Bluma.

 

Kompetence, které                                                                Měkké kompetence dle

zaměstnavatelé potřebují                                                   Národní soustavy kvalifikací

 

Komunikační schopnosti                                                       Kompetence k efektivní komunikaci

Čtení a porozumění pracovním instrukcím                    Kompetence k ovlivňování ostatních

Zběhlost v cizích jazycích                                                       Kompetence ke spolupráci

Práce s čísly při pracovním uplatnění                               Kompetence k podnikavosti

Schopnost rozhodovat se                                                     Kompetence k flexibilitě

Schopnost řešit problém                                                      Kompetence k uspokojování potřeb zákazníků

Nést zodpovědnost                                                                Kompetence k výkonnosti

Adaptabilita a flexibilita                                                         Kompetence k samostatnosti

Schopnost týmové práce                                                      Kompetence k řešení problémů

Schopnost vést                                                                         Kompetence k plánování a organizaci práce

Ochota učit se                                                                           Kompetence k celoživotnímu učení

Zběhlost v používání výpočetní techniky                       Kompetence k aktivnímu přístupu

Zběhlost v zacházení s informacemi                                 Kompetence ke zvládání zátěže (antistres)

                                                                                                        Kompetence k  orientaci a objevování informací

                                                                                                        Kompetence k vedení lidí

 

Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání                Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání