Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Konference k uznávání neformálního vzdělávání 2013 (TZ)

V konferenčním centru CITY v Praze proběhla koncem března úvodní konference projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání na téma uznávání výsledků neformolního vzdělávání v České republice.

 

 

V současné době stále více nabývá na významu oblast uznávání výsledků neformálního vzdělávání a celoživotního učení. Tento trend je patrný nejen u nás, ale i v okolních státech Evropské unie. Na tuto problematiku se zaměřil také Národní institut dětí a mládeže (NIDM), když v říjnu 2012 začal realizovat ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dvouletý projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Projekt je koncipován jako individuální projekt národní v celkové výši 57 665 324 Kč (je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky). Jeho snahou je významně podpořit kvalitu organizací a konkurenceschopnost účastníků neformálního vzdělávání. Směřuje do oblasti nestátních neziskových organizací dětí a mládeže (NNO), nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi mládeží v jejich volném čase a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (SVČ).

Obsah a cíle klíčových aktivit projektu K2 vysvětluje ředitelka NIDM a projektová manažerka Irena Hošková: V  první aktivitě s názvem Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání se prolínají tři roviny řízení kvality v organizaci: hodnocení procesů nutných k plnění cílů organizace, identifikace a hodnocení kompetencí pracovníků organizace, nabídka vzdělávání a konzultačních služeb souvisejících s realizací akčních plánů vedoucích k vyšší kvalitě organizace, poskytovaných služeb i k rozvoji jednotlivých pracovníků. Na jedné straně se tedy zajímáme o spokojenost účastníka/klienta, pracovníka i zřizovatele či donátora a máme k tomu měřitelné ukazatele, na druhé straně systematicky a opakovaně pracujeme na zlepšení poskytovaných služeb i organizace jako celku. Hlavním cílem této aktivity je tedy ,přihlášení se‘ k uplatňování principu neustálého vyhodnocování a zlepšování se.

Druhou aktivitou je Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. Zde bychom chtěli dosáhnout toho, aby si každý účastník zájmového a neformálního vzdělávání uvědomil, že vlastní zájem smysluplně trávit volný čas vede vzhledem k různorodosti aktivit k získání specifických dovedností, které napomáhají rozvoji osobnosti i uplatnění v profesním i občanském životě. Na druhé straně vlastní zájem umožňuje díky specifickým metodám a formám zájmového a neformálního vzdělávání uspět i jinak neúspěšným skupinám dětí a mládeže. Chceme ukázat, že přínosy této oblasti pro jednotlivce i společnost lze pojmenovat, prezentovat a uplatňovat na společné platformě osobního kompetenčního portfolia a dále je rozvíjet pomocí plánu osobnostního rozvoje a že existuje množina osvícených vzdělavatelů a zaměstnavatelů, kteří mimo diplom z vysoké školy ocení i zkušenosti z projektů, vzdělávacích aktivit a dobrovolnické práce v neziskových organizacích realizované v mimoškolní činnosti. Jinými slovy ocení skutečnost, že je důležitá dovednost, rozvinutá kompetence, nikoli předepsaná forma jejího získání. V rámci  této aktivity budeme také realizovat pilotní školení pracovníků pracujících s dětmi a mládeží a pedagogů volného času zodpovědných za vzdělávací proces.

Měla bych upřímnou radost, pokud by se díky projektu K2 podařilo v mnohých hlavách usadit myšlenku, že neformální vzdělávání je výzva budoucnosti, které budeme muset čelit, a bude dobře, pokud na tuto výzvu budeme připraveni jak z pohledu jednotlivce, tak z pohledu vzdělavatelů, zaměstnavatelů i organizací, které zájmové a neformální vzdělávání poskytují.

Hlavním cílem úvodní konference projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (www.ka2.cz) na téma uznávání neformálního vzdělávání bylo navázat na koncept celoživotního učení, podpořit rozšiřování možností dosažitelného vzdělání uznáváním výsledků neformálního vzdělávání, tedy programů a aktivit mimo školu nebo aktivit přímo v oborech praxe, a podpořit propojování jednotlivých druhů vzdělávání.

Program konference byl zaměřen na následující témata: Vzdělávací politika Evropské unie a hlavní směry Strategie vzdělávací politiky České republiky, kampaň „Česko mluví o vzdělávání“, zvyšování kvality v neformálním vzdělávání (včetně zájmového) prostřednictvím projektu K2 a využití výstupů končícího projektu Klíče pro život (www.kliceprozivot.cz), téma uznávání výsledků neformálního vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů i vzdělavatelů, současný stav uznávání neformálního vzdělávání v ČR a na Slovensku. V průběhu konference se  také diskutovalo o spolupráci mezi sférou vzdělávání a sociálními partnery, která je nezbytná z hlediska slaďování konceptu vzdělávání a potřeb trhu práce, a o osobnosti zájemců o neformální vzdělávání z pohledu aktuálních poznatků vývojové psychologie a psychodidaktiky.

 

Vlasta Kohoutová, specialistka PR projektu K2, NIDM