Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

Přeměna vztahů politiky mládeže a výzkumu v oblasti práce s mládeží

V rámci TP OPVK realizuje NIDM několik výzkumů v oblasti práce s dětmi a mládeží. NIDM uspořádal 6. 11. 2008 seminář, na kterém nejen informoval o stavu výzkumů v ČR, ale díky hostům i ze Slovenska.

NIDM provozuje Národní registr výzkumů dětí a mládeže. Soustřeďuje řadu zajímavých výzkumných zpráv jednak kontinuálního výzkumu, ale také z dílčích šetření. O jeho fungování referovala PhDr. Naďa Tremlová. Vlastní výzkumné zprávy najdete na adrese http://www.vyzkum-mladez.cz/

V rámci technické pomoci realizovalo NIDM několik dílčích výzkumů. O nich referovali pracovníci oddělení neformálního vzdělávání Miroslav Bocan a Adam Spálenský. Prezentace s dílčími závěry najdete v samostatných příspěvcích.

O situaci v oblasti výzkumů hovořil zástupce partnerské organizace Iuventa pan Ladislav Macháček. Na Slovensku se podařilo prosadit zákon o podpoře práce s mládeží, MŠ SR se zavázalo v akčním plánu SR podporovat prostřednictvím Juventy Slovenský institut mládeže především v oblastech výzkumu mládeže na rozličná aktuální témata. Hlavním cílem by mělo být posílení kvalitativních výzkumů, kterých je velmi málo. Zájemci se mohou podívat na webové stránky http://www.vyskummladeze.sk/

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že bez kvalitních především kvalitativních výzkumů se obtížně odhalují příčiny různých jevů a že je třeba využít všechny možné způsoby financování těchto mnohdy nákladných výzkumů. Irena Obrusníková ve svém vystoupení připomněla, že připravovaný projekt Klíče pro život jsou výzkumy nedílnou součástí analýzy aktuálního stavu u všech klíčových aktivit. NIDM se bude snažit maximálně účelně využít finanční prostředky nejen z technické pomoci, ale v případě schválení projektu také přímo z OP VK.