Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

Kvalitativní část výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání byla dokončena!

V létě a na podzim 2011 se nám konečně podařilo realizovat tři skupinové rozhovory s dětmi ohroženými sociálním vyloučením a v posledních dnech jsme dokončili i analýzu těchto rozhovorů. Tím pádem kvalitativní část výzkumu s názvem Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání bude brzy zveřejněna.

Rozhovory se konaly v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (NZDM) a realizovány byly jako kvalitativní doplněk původního dotazníkového šetření k výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Těmto zařízením ještě jednou děkujeme za umožnění realizace rozhovorů! Zveřejňovat jejich jména ale nebudeme, abychom zajistili anonymitu dotazovaným respondentům. Rozhovorů se celkem účastnilo 29 respondentů ve věku 9 – 19 let, přičemž 16 bylo chlapců a 11 dívek. V této rozsahem kratší kvalitativní části jsme se zaměřili především na otázky spojené s jejich životem v rodině, ve škole i mimo školu, konkrétně na to, co považují v těchto oblastech za dobré či špatné, jak tráví volný čas a proč tomu tak je. Dále nás zajímaly problémové situace, se kterými se v životě potkávají a způsoby, jak je řeší.

Během výzkumného šetření jsme nabyli několikero smíšených pocitů. Děti, jež byly předmětem našeho dotazování, ve většině působily sice bezstarostným dojmem, ale postupem doby se dala z jejich výroků extrahovat řada poměrně znepokojivých zjištění.

Ať už se rozhovory týkaly rodiny, ve které žijí nebo školy, kterou navštěvují, tedy prostředí, jež děti z „běžné populace“ považují za bezpečná, dozvídali jsme se především o problémech, s nimiž se naši respondenti neustále potýkají. Tedy především o skutečnosti, že v rodinách dochází často ke konfliktům mezi rodiči (či partnery), které se pak snadno přenášejí na děti. Rodiče ani nemají dostatečný zájem o své děti, tráví s nimi minimum času, nezajímají se o dění ve škole a tím méně o to, co samy děti dělají ve volném čase. Díky tomuto nezájmu se pak děti dostávají do řady problémových situací, které jsou spojené s inklinací k rizikovým projevům chování, porušováním běžných norem při pobytu ve veřejném prostoru i porušováním zákonů.   

Výzkum nám proto jasně potvrdil potřebnost takových organizací, jako jsou NZDM a zároveň nutnost spolupráce dalších institucí, mezi které patří školní psychologové, pedagogičtí poradci, pedagogicko-psychologické poradny apod. V tomto procesu pak mají své místo i organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání. Ty by se měly podílet na postupném vytipování a motivování jednotlivců i celých skupin těchto dětí a umožnit jim činnost na své půdě. Především účinnou prevencí lze tyto děti nasměrovat ke spokojenějšímu životu.

Celá zpráva z kvalitativního šetření bude v nejbližších dnech připojena jako příloha k hlavní zprávě z dotazníkového šetření, která je již uložena a volně ke stažení v Národním registru výzkumů o dětech a mládeži na www.vyzkum-mladez.cz. Rovněž bude uložena i na našich stránkách www.kliceprozivot.cz.

 

Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu

miroslav.bocan@nidm.cz