Národní institut pro další vzdělávání

Talentcentrum

Jak se přihlásit do soutěže SOČ - podrobný návod pro soutěžící a organizátory

Jak se přihlásit do soutěšže SOČ? Připojujeme podrobný návod pro přihlašování do 35. ročníku soutěže SOČ (šk. r. 2012/2013) pro soutěžící a pro organizátory školních, okresních a krajských přehlídek SOČ.

Jak se přihlásit do soutěže SOČ?

Podrobný návod pro soutěžcící pro školní rok 2012/2013.

Účast v soutěži je podmíněna včasným přihlášením v souladu s harmonogramem SOČ pro aktuální ročník a s pokyny školního, případně okresního organizátora SOČ. Pro přihlášení je nezbytné vyplnit webový formulář přihlášky SOČ, přihlášku vytisknout, podepsat a připojit tištěnou verzi práce ve dvou vyhotoveních. Přihlášku a dva výtisky práce předat školnímu (případně okresnímu) organizátorovi SOČ.

 2. Přihláška

Webovou přihlášku SOČ naleznete na http://soc.nidm.cz/prihlaska. Přihláška má tři části. Části A a B jsou určené pro autora/ry práce, Část C je určena pro organizátory SOČ. V přihlášce je uvedena podrobná nápověda.

Přihlášku můžete vyplňovat postupně, přecházet z části A do části B a před finálním odesláním se k ní na základě přiděleného hesla opakovaně vracet. Po zkontrolování a finálním odeslání přihlášky máte ještě tzv.ochrannou lhůtu, která je 10 dnů. V této době se ještě můžete k přihlášce vrátit a opravit ji, včetně výměny práce a příloh. Po uplynutí ochranné lhůty může opravit přihlášku a vyměnit práci a přílohu garant příslušného postupového kola. Případně se obraťte na  správce databáze (e-mail: mirka.fatkova@nidm.cz, 221 850 813, mobil 733 125 984). Při požadování změn je třeba zadat referenční kód Vaší přihlášky, který se Vám automaticky při vyplňování elektronické přihlášky vypíše.

 Vlastní vyplňování přihlášky se skládá ze 3 KROKŮ.

1. KROK – vyplníte část A

Část A obsahuje základní identifikační údaje o soutěžícím a práci. Vyplňte ji ve všech požadovaných kolonkách (některé kolonky mají nápovědu).

V případě, že práci zpracovalo více autorů, je formulář po vyplnění kolonky „Počet autorů“ automaticky rozšířen. Řazení autorů je obvykle dáno autorským podílem, tzn. prvním autorem bývá autor s největším autorským podílem, atd. Je-li autorský podíl stejný, je zvykem autory seřadit podle abecedního pořadí jejich příjmení. Pokud jsou spoluautoři práce z různých škol, uveďte název a adresu další školy do poznámky.

Do kolonky „Jméno, příjmení a e-mailová adresa organizátora školního kola“

vyplňte jméno, příjmení, e-mail učitele (garanta), který má ve škole SOČ na starosti. Na uvedenou e-mailovou adresu obdrží pak učitel (garant SOČ ve škole) heslo (do 24 hod. po odeslání přihlášky prvního přihlášeného soutěžícího), díky kterému bude mít přístup do databáze SOČ, tzn. k Vaší přihlášce.

2. KROK – vyplníte část B

Část B je určena pro strukturovanou anotaci soutěžní práce. Anotaci je třeba vyplnit ve všech požadovaných kolonkách. V kolonce „Reference o autorovi/ech“ uveďte účast v jiných soutěžích. Je to důležitá informace pro výběru soutěžících na navazující mezinárodní soutěž INTEL ISEF.

3. KROK – nahrajete soubory

Þ      Vlastní text práce ve formátu pdf – povinný soubor (doporučená velikost souboru je 10 až 15 MB)

Þ      Přílohu – nepovinný soubor. Pro zvukový záznam ve formátu MP3, pro video záznam ve formátu MP4, pro ostatní přílohy ve formátu ZIP.

Po nahrání souborů bude u textu práce v PDF, případně u přípon uvedeno, že soubory byly nahrány v pořádku a uveden datum a čas nahrání.

 V Části B přihlášky udělujete zároveň souhlas se zveřejněním anotace a vlastního textu práce v elektronickém archivu SOČ. Pokud se zveřejněním v archivu nesouhlasíte, zrušte označení souhlasu (toto rozhodnutí je možné později změnit). V elektronickém archivu budou zveřejněny tři nejlepší práce CP SOČ z každého oboru. Archiv vítězných prací SOČ je součástí webarchivu Národní knihovny ČR. Rovněž v této části udělujete souhlas se zveřejněním vašeho jména, příjmení, názvu a adresy školy ve výsledkové listině soutěže.

Po vyplnění a zkontrolování Části B potvrďte správnost všech vyplněných údajů a přihlášku odešlete. Po odeslání přihlášky se vypíše potvrzení o uložení přihlášky do databáze pod referenčním kódem. Struktura referenčního kódu je popsána v bodu 3. Přihlášku vytiskněte, podepište a předejte společně s vytištěnou soutěžní prací ve dvou vyhotoveních organizátorovi školního (okresního) kola SOČ.

3.   Referenční kód

Přihláška SOČ bude automaticky označena referenčním kódem. Referenční kód se skládá z číslic a znaků velké abecedy bez diakritiky.

Délka řetězce je 14 znaků. 1. a 2. znak představují rok (koncové dvojčíslí roku konání celostátní přehlídky: např. pro školní rok 2012/2013 to je 13), 3. znak představuje kód kraje (Praha A, Středočeský S, Ústecký U, Liberecký L, Karlovarský K, Královéhradecký H, Pardubický E, Plzeňský P, Jihočeský C, Vysočina J, Jihomoravský B, Olomoucký  M, Moravskoslezský  T, Zlínský Z), 4. a 5. znak představují obor (číslo oboru dle brožury např. pro fyziku to je 02), 6. a 7. znak představují iniciály prvního autora práce (bez diakritiky a v pořadí jméno - příjmení, např. Světlana Nováková má SN), 8. až 13. znak představují datum narození prvního autora práce (ve formátu ddmmrr, tzn. 5. červenec 1994 zapíše se 050794), 14. znak je rezervní a bude vyplněn vždy A (v případě, že se v témž roce v jednom kraji sejdou ve stejném oboru dva soutěžící s totožnými iniciálami i datem narození, což nelze zcela vyloučit, bude prvnímu přihlášenému soutěžícímu přidělen kód A a druhému kód B; případně lze rezervní znak využít na další zatím nepredikovatelné účely).

Jak se přihlásit do soutěže SOČ?

Podrobný návod pro organizátora SOČ ve šk. r. 2012/2013

Účast v soutěži je podmíněna včasným přihlášením v souladu s harmonogramem SOČ pro aktuální ročník a s pokyny školního, případně okresního organizátora SOČ. Soutěžící vyplní webový formulář přihlášky SOČ – část A, část B, nahraje soutěžní práci v PDF, případně přílohu. Po finálním odeslání přihlášku vytiskne a podepíše. Společně s tištěnou verzi práce ve dvou vyhotoveních ji předá organizátorovi školního kola.

Webovou přihlášku SOČ naleznou studenti na http://soc.nidm.cz/prihlaska. Přihláška je doplněna o podrobnou nápovědu. Student může přihlášku vyplňovat postupně a vracet se k ní. Po finálním odeslání má ještě 10-denní ochrannou lhůtu, ve které se může k přihlášce vracet a údaje opravovat, a to včetně výměny soutěžní práce a přílohy. Po skončení lhůty může provést opravy údajů v přihlášce organizátor příslušného soutěžního kola, výměnu práce a příloh pak rovněž správce databáze (mirka.fatkova@nidm.cz).

 1. Co dělají organizátoři školního, okresního, krajského kola SOČ?

Přístup do elektronického systému SOČ je organizátorům školních, okresních, krajských kol zajištěn přes adresu přihlášky SOČ:  http://soc.nidm.cz/prihlaska v prohlížeči. V dolní části úvodní strany v části „Jsem garant soutěžního kola a chci vidět přihlášky“ se přihlásíte  do systému zadáním uživatelského jména a hesla. Uživatelské jméno a heslo dostane:

a)  organizátor školního kola automaticky na svoji e-mailovou adresu po přihlášení prvního žáka ze školy do soutěže. Žák vyplní e-mailovou adresu organizátora školního kola ve své přihlášce. Nahlaste prosím včas zájemcům o soutěž SOČ ve škole Vaši správnou e-mailovou adresu!

 b) okresní a krajský garant od NIDM MŠMT(M. Fatková). Heslo zůstává v platnosti i pro další ročníky soutěže. V případě nového organizátora nebo nové e-mailové adresy zadá změnu NIDM MŠMT (M. Fatková). Nové přihlašovací jméno a heslo bude zasláno organizátorovi na nahlášenou e-mailovou adresu. Pokud jste již heslo z loňského roku zapomněli, systém Vám zapomenuté heslo pošle, nebo požádejte NIDM MŠMT o zaslání nového hesla.

 Garant školního (okresního, krajského) kola:

Þ      předá heslo porotcům a umožní jim přístup k elektronické verzi prací po dobu konání soutěže

Þ      podle hodnocení odborné poroty doporučí, případně nedoporučí práci k postupu. Organizátor školního kola u prací doporučených k postupu vytiskne část C přihlášky, podepíše a připojí ji k originálu tištěné přihlášky soutěžícího, tedy k částem A a B. (Podrobný popis postupu je uveden v bodu 2.)

Postup z okresního a krajského kola: postupují všechny práce navržené k postupu. (Postupový klíč si dojednají organizátoři příslušných postupových kol podle místních podmínek – zpravidla jedna až dvě práce za obor.)

Postup z krajského do ústředního kola: práce doporučené odbornou porotou k postupu a uvedené na 1. místě budou považovány za řádně postupující. Ostatní práce navržené k postupu budou chápány jako práce navržené do licitace. O těchto pracích budou rozhodovat porotci celostátní přehlídky cca 14 – 20 dnů před zahájením finále soutěže (celostátní přehlídky).

Organizátor příslušného postupového kola současně předá podepsaný originál tištěné přihlášky (Části A, B, C) a dva výtisky práce za každého postupující studenta organizátorovi následujícího postupového kola.

UPOZORNĚNÍ:

Organizátor školního (okresního, krajského) kola má přístup k přihláškám podaným jen v rámci příslušného postupového kola. Organizátor má i po potvrzení přihlášek k postupu přístup k přehledu prací a k přihláškám a může sledovat jejich postup v dalších kolech.

 2. Podrobný popis postupu práce školního organizátora

Organizátor školního kola:

a)       zadá adresu elektronického systému SOČ http://socis.nidm.cz/prihlaska

b)       vyplní „Uživatelské jméno“ a „Heslo „ (podle údajů, které zašle systém automaticky na zadanou e-mailovou adresu školního organizátora do 24 hod. po  finálním odeslání přihlášky prvním soutěžícím ze školy);

c)       klikne na tlačítko „Přihlásit se“ a otevře se seznam prací přihlášených do příslušného školního kola SOČ. U každé soutěžní práce je uveden: registrační kód práce, název práce a stav (zda je odevzdaná, v ochranné lhůtě, ve školním kole,…). Organizátor klikne na registrační kód či na zelenou šipku na konci řádku a otevře se příslušná přihláška. Upozornění: Pokud je přihláška ve stavu „odevzdaná“ nelze ji potvrdit k postupu. Je třeba vyčkat až ji systém automaticky posune do „ochranné lhůty“(kterou je možné zrušit), nebo do „školního kola“

d)       Organizátor má následující možnosti:

  • zobrazit celou přihlášku
  • stáhnout přihlášku v PDF
  • upravit přihlášku
  • nedoporučit práci k postupu
  • doporučit práci k postupu – v růžové tabulce do šedého rámečku doplní hodnocení práce a zatrhne „Doporučit“, klikne na „vložit hodnocení“. Poté bude opakovaně vznesen dotaz na potvrzení k postupu a po odsouhlasení se v horní části objeví další čtvrtý šedý obdélníček – „Část C přihlášky“, který vytiskne a připojí k částem A a B
  • organizátor si může nastavit v postranním šedém rámečku soutěžní obor, nastavit požadovanou fázi, ve které se přihláška nachází. Může tak sledovat postup přihlášky celou soutěží i poté, co opustila jeho soutěžní kolo.