Průřezová témata

Sborník příkladů dobré praxe Výchova k dobrovolnictví

Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe nabízejících nejrůznější aktivity zaměřené na děti a mládež na cestě k dobrovolnictví.

Sborník příkladů dobré praxe Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe zaměřené na prohlubování a rozvíjení inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Sborník příkladů dobré praxe Mediální výchova a medializace

Publikace sestává z deseti vybraných příkladů dobré praxe vzdělávacích programů průřezového tématu Mediální výchova a medializace.

Sborník příkladů dobré praxe Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání

Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které představují různé přístupy ke zkvalitňování sociálního klimatu v zařízeních zájmového a neformálního vzdělávání.

Sborník příkladů dobré praxe Participace, informovanost, výchova k aktivnímu občanství

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které se zaměřují na zapojení dětí a mládeže do rozhodování a diskuze o záležitostech, které se jich osobně dotýkají.

Sborník příkladů dobré praxe Multikulturní výchova

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe z oblasti multikulturní výchovy.